Women bowler of the year

Year Women Bowler of the Year
2009 D. Chiu, J. Nam, T. Tham
2008 C. Leung
2007 C. Leung
2006 Q. Lai
2005 C. Leung
2004 E. Li
2003 G. Chu
2002 D. Chiu
2001 S. Chung