Hong Kong International Classic 2008

The Hong Kong International Bowls Classic 2008 was held from 6-14 December 2008.

Hong Kong was represented by Ken Chan, Noel Kennedy, Grace Chu and Elizabeth Cormack.